Þetta kemur fram í tilkynningu sem Íslandsbanki sendi til Kauphallarinnar eftir lokun viðskipta í dag.

Hreinar vaxtatekjur jukust um 21,8 prósent á milli ára og námu 10,3 milljörðum samanborið við 8,4 milljarða á sama tímabili í fyrra. Hækkunin á milli ára skýrist af hærra vaxtaumhverfi og stækkun inn- og útlánasafns bankans. Vaxtamunur nam 2,9 prósent ásamanborið við 2,4 prósent í fyrra.

Hreinar þóknanatekjur jukust um 18,1 prósent á milli ára og námu samtals 3,4 milljörðum samanborið við 2,9 milljarða í fyrra. Auknar tekjur í greiðslumiðlun, fjárfestingarbanka, verðbréfa- og gjaldeyrismiðlun og vegna útlána og ábyrgða leiddu hækkunina.

Bankinn leggur aðaláherslu á kjarnastarfsemi og á 2. ársfjórðungi námu vaxta- og þóknanatekjur samanlagt 98 prósentum af rekstrartekjum samanborið við 93 prósent á síðasta ári. Þessir tveir tekjuliðir jukust um 20,9 prósent á milli ára.

Hreinar fjármunatekjur námu 208 milljónum á ársfjórðungnum samanborið við 619 milljónir í fyrra.

Stjórnunarkostnaður nam 6,0 milljörðum. á 2. ársfjórðungi samanborið við 6,5 milljarða í fyrra, lækkun um 7,6 prósent. Að frádregnum 588 milljóna einskiptiskostnaði á 2. ársfjórðungi 2021 hækkaði stjórnunarkostnaður um 1,6 prósent en lækkaði um 5,9 prósent að raunvirði.

Kostnaðarhlutfall bankans lækkaði á milli ára í 42,7 prósent á 2. ársfjórðungi og er undir markmiði bankans, úr 49,9 prósentum á sama ársfjórðungi í fyrra, aðallega vegna sterkrar tekjumyndunar og hagkvæmari reksturs.

Virðisrýrnun var jákvæð um 575 milljónir á ársfjórðungnum og skýrist helst af niðurstöðu dómsmáls varðandi lán sem áður var að fullu afskrifað og batnandi útliti í ferðaþjónustu. Á 2. ársfjórðungi 2021 var virðisrýrnun jákvæð um 1.140 milljónir. Áhættukostnaður útlána (e. cost of risk) var -0,20 prósent miðað við heilt ár á ársfjórðungnum samanborið við -0,42 prósent á sama ársfjórðungi í fyrra.

Útlán til viðskiptavina jukust um 45,8 milljarða. á fjórðungnum, eða um 4,1 prósent og voru 1.154 milljarðar í lok júní 2022. Aukninguna má rekja til allra viðskiptaeininga, en þó mest til aukningar húsnæðislána.

Innlán frá viðskiptavinum drógust saman um 4,6 milljarða á öðrum ársfjórðungi 2022 eða um 0,6 prósent og voru 757 milljarðar í lok júní.

Lausafjárstaða bankans er áfram sterk og öll lausafjárhlutföll vel yfir innri viðmiðum bankans og kröfum eftirlitsaðila.

Eigið fé bankans nam 203,7 milljörðum. í lok júní 2022. Samsvarandi eiginfjárgrunnur, sem inniheldur viðbótareiginfjárþátt 1 og eiginfjárþátt 2, lækkaði úr 228 milljörðum. í 213 milljarða vegna samþykktar aðalfundar á 15 milljarða endurkaupum á eigin bréfum. Eiginfjárhlutfall bankans var 21,5 prósent samanborið við 25,3 prósent í árslok 2021. Samsvarandi eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1 var 18,2 prósent samanborið við 21,3 prósent í árslok 2021. Það er vel yfir markmiði bankans sem er um það bil 16,5 prósent. Lækkun eiginfjárhlutfalla á fjórðungnum skýrist af lækkun á eiginfjárgrunni og hækkun á áhættugrunni (REA).

Bankinn metur að umfram eigið fé eiginfjárhlutfalls almenns þáttar 1 sé nú um 30-35 milljarðar. Lækkun á umfram eigin fé er vegna mikillar aukningar í útlánum á 2. ársfjórðungi. Stefnt er að bestu samsetningu eigin fjár fyrir árslok 2023.

Vogunarhlutfallið var 12,5 prósent í lok júní, samanborið við 13,6 prósent í árslok 2021, sem gefur til kynna lága skuldsetningu í alþjóðlegum samanburði.

Helstu atriði í afkomu á fyrri árshelmingi 2022 – arðsemi eigin fjár í takti við fjárhagsleg markmið bankans

Hagnaður af rekstri Íslandsbanka nam 11,1 milljarðar á fyrri helmingi ársins (1H21: 9,0 milljarðar). Arðsemi eigin fjár var 10,9 prósent miðað við heilt ár samanborið við 9,7 prósent á fyrri helmingi 2021.

Hreinar vaxtatekjur námu samtals 19,5 milljörðum á fyrri helmingi ársins sem er hækkun um 17,2 prósent milli ára og skýrist af hærra vaxtaumhverfi milli tímabila og aukinna inn- og útlána.

Hreinar þóknanatekjur hækkuðu um 12,6 prósent milli ára og námu samtals 6,5 milljörðum á fyrri helmingi ársins samanborið við 5,8 milljarða á sama tíma í fyrra. Þóknanir vegna greiðslumiðlunar, fjárfestingabanka og verðbréfaviðskipta eru megin þættir hækkunarinnar.

Hreinar fjármunatekjur námu 113 milljónum á fyrri árshelmingi samanborið við 912 milljónir á sama tímabili í fyrra.

Stjórnunarkostnaður nam 11,8 milljörðum á fyrri árshelmingi samanborið við 12,3 milljarða á fyrri hluta 2021, lækkun um 4,2 prósent. Án einskiptiskostnaðar í fyrra helmingi ársins, hækkar stjórnunarkostnaður um 1,6 prósent á milli ára en lækkar þó að raunvirði um 5,9 prósent.

Kostnaðarhlutfall lækkaði verulega milli ára, frá 50,6 prósentum á á fyrri hluta 2021 í 45,0 prósent á fyrri hluta þessa árs.

Hrein virðisrýrnun á fyrri hluta ársins var jákvæð um 1.058 milljarða. (622 í fyrra). Jákvæð virðisrýrnun er vegna bjartari horfa í ferðaþjónustu.

Uppfærðar leiðbeinandi tölur fyrir árið 2022

Í ljósi góðrar afkomu og væntinga fyrir síðari hluta ársins þá hefur nú leiðbeinandi tala fyrir arðsemi verið endurskoðuð upp á við og er nú yfir 10 oprósent frá fyrra 8-10 prósent. Jafnframt verður leiðbeinandi bil fyrir kostnaðarhlutfall nú 44-47 prósent , en var áður 45-50 prósent.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

„Við Íslandsbankafólk getum svo sannarlega verið ánægð með uppgjör annars ársfjórðungs þar sem hagnaður nam 5,9 milljörðum króna og var arðsemi 11,7 prósent sem er yfir okkar fjárhagsmarkmiðum. Við sáum sterkan vöxt í tekjum bæði hvað varðar vaxta- og þóknanatekjur eða 21 prósent á milli ára. Á sama tíma náðist raunlækkun kostnaðar um 5,9 prósent. Kostnaðarhlutfall var 42,7 prósent á tímabilinu sem er jafnframt umfram fjárhagsmarkmið bankans.

Útlánastarfsemi var lífleg á tímabilinu en útlán uxu um 4,1 prósent á fjórðungnum og var vöxturinn nokkuð jafn á milli fyrirtækja og heimila. Í kjölfar aðgerða Seðlabankans má búast við að útlánavöxtur verði hægari á síðari helmingi ársins.

Bankinn undirritaði útgáfuramma sem heimilar útgáfu sértryggðra skuldabréfa í erlendri mynt. Útgáfuramminn sem hefur fengið einkunnina A frá lánshæfismatsfyrirtækinu S&P veitir bankanum aukinn aðgang að erlendum mörkuðum og höfðar til breiðari hóps fjárfesta.

Íslandsbanki var valinn besti bankinn af alþjóðlega tímaritinu Euromoney á dögunum en þetta er í fimmta sinn sem bankinn hlýtur þessi verðlaun. Í niðurstöðu dómnefndar var horft til árangurs í rekstri, tekjuvaxtar og kostnaðarlækkunar. Verðlaun sem þessi eru okkur ávallt hvatning.

Þann 20. ágúst næstkomandi verður Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka haldið en það er stærsta góðgerðarsöfnun ársins. Frá upphafi hafa safnast yfir milljarður íslenskra króna sem renna til yfir 115 góðgerðarfélaga. Hlaupið er mikilvægur hluti af menningu bankans sem vill sýna það í verki að vera hreyfiafl til góðra verka.“