Fagfjárfestasjóðir lúta ekki eins ströngum reglum og verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir, sem almennir fjárfestar geta fjárfest í. Eftirlit Fjármálaeftirlitsins er ekki eins strangt varðandi þá, segir í skriflegum svörum frá Fjármálaeftirlitinu til Fréttablaðsins.

Fram kom í fréttum á mánudag að tveir fagfjárfestingarsjóðir í rekstri Gamma standi verr en talið var. Eigið fé fasteignasjóðsins Novus, sem byggir nýjar íbúðir, hafi lækkað í 42 milljónir króna úr 4,4 milljörðum króna eftir endurmat á eignum. Gengið sjóðsins Anglia, sem fjárfestir í fasteignum í London, lækkaði úr 105 í 55.

Fjármálaeftirlitið segir að eftirlit með fagfjárfestasjóðum sé þáttur í að hafa yfirsýn yfir fjármálamarkaðinn í heild með fjármálastöðugleika í huga, hvort fjárfestar uppfylli skilyrði þess að mega fjárfesta í sjóðunum, það er séu fagfjárfestar, og því að kanna hvort fjárfestingar sjóðsins séu innan þeirrar fjárfestingarstefnu sem hann hefur sett sér. Þá sé einnig farið yfir þær skýrslur sem fagfjárfestasjóðir skili með reglubundnum hætti.

Það er haft eftirlit með því að starfsemi fagfjárfestasjóða sé í samræmi við lögin. „Telji Fjármáleftirlitið að starfsemi aðila brjóti gegn ákvæðum laganna, reglugerða eða reglna settra samkvæmt lögunum, eða starfsemi þeirra sé að öðru leyti óeðlileg, óheilbrigð eða ótraust, getur það veitt viðkomandi hæfilegan frest til úrbóta nema brot séu alvarleg,“ segir í svörunum.

Fagfjárfestasjóðir skila inn reglulega ársuppgjöri og árshlutauppgjöri hvert ár ásamt skýrslu um sundurliðun fjárfestinga og skulda tvisvar á ári.

Fagfjárfestasjóðir eru ekki starfsleyfisskyldir aðilar en frá setningu laga númer 128/2011 hefur rekstur slíkra sjóða verið tilkynningarskyldur til Fjármálaeftirlitsins auk þess sem lágmarks skipulagskröfur hafa verið gerðar til reksturs slíkra sjóða. Þá gildir ákvæði 19. greinar um góða viðskiptahætti og venjur um fagfjárfestasjóði.

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á því að í samráðsgátt stjórnvalda hafa verið birt drög að lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, sem áætlað er að taki gildi um næstu áramót. Í fyrirliggjandi drögum er ljóst að um talsvert ítarlegri kröfur til reksturs fagfjárfestasjóða er að ræða en samkvæmt núgildandi lögum.