Samtök iðnaðarins lýsa ánægju sinni með að fjármálum hins opinbera sé markvisst beitt til að tryggja stöðugleika og skapa grundvöll fyrir efnahagsbata. Þetta kemur fram í umsögn við fjármálaáætlun ríkisins.

Samtökin eru einnig ánægð með að áherslan sé á menntun, nýsköpun, efnislega innviði og starfsumhverfi. Með umbótum á þessum sviðum eykst framleiðni sem leiðir til aukinnar hagsældar. Að sama skapi er lagt til að auka samkeppniseftirlit með starfsemi opinberra fyrirtækja.

Forgangsraða rétt

Þau segja að beita þurfi af fullum þunga fjármálum ríkis og sveitarfélaga til þess að skapa forsendur fyrir nýtt hagvaxtarskeið. „Nýta það svigrúm sem góð skuldastaða hins opinbera gefur til að reka hið opinbera með halla og örva þannig hagkerfið til vaxtar. Gæta að því að forgangsröðun sé rétt og að skuldasöfnun sé ekki umfram það sem mæta má með sjálfbærum hætti litið til framtíðar.“

„Nýta það svigrúm sem góð skuldastaða hins opinbera gefur til að reka hið opinbera með halla og örva þannig hagkerfið til vaxtar.“

Leið vaxtar – að veita atvinnulífinu svigrúm til að skapa aukin verðmæti og ný og eftirsótt störf – er farsælasta leiðin út úr núverandi efnahagvanda, segja samtökin. „Leið aukinna opinberra umsvifa og skattlagningar mun hefta vöxt atvinnulífs og tefja endurreisnina. Með því að slíta fjötrana sem halda aftur af atvinnulífinu með markvissum hætti á næstu mánuðum verður hægt að hraða uppbyggingu og skapa ný og eftirsótt störf og aukin verðmæti. Verðmætasköpun sem byggir á öflugu, fjölbreyttu og samkeppnishæfu atvinnulífi er forsenda góðra lífskjara.“

Leggur grunn að efnhagslegri velsæld

Samtök iðnaðarins segja að gott og heilbrigt starfsumhverfi sé grunnforsenda þess að fyrirtæki dafni og styðji við efnahagslega velsæld íbúa. Með réttum aðgerðum á þessu sviði megi skapa störf og auka verðmæti.

Þeim þykir mikilvægt að létta álögum af fyrirtækjum eins og kostur er, m.a. með lækkun tryggingagjalds og fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði.

Það þurfi að beita tækjum peningastjórnunnar, lækka vexti og auka aðgengi fyrirtækja að fjármagni, enn frekar til þess að skapa skilyrði fyrir auknar fjárfestingar og vöxt í innlendri eftirspurn.

Það þarf að vinna áfram að markvissri endurskoðun á gildandi regluverki með það að markmiði að einfalda regluverk og draga úr óþarfa reglubyrði. Við setningu nýrra reglna skulu áhrif þeirra á atvinnulífið ávallt metin, segja Samtök iðnaðarins í umsögn sinni.