Einar Aron Einarsson, framkvæmdastjóri rafgreiningar, segir að besta auðlind fyrirtækisins sé gott og hæft starfsfólk. Mannauðsstjóri fyrirtækisins situr í framkvæmdastjórn fyrirtæksins og bendir Einar Aron á að við framkvæmdastjóraborðið hafi verið teknar ákvarðanir sem tengjast rekstri og að þær tengist nánast alltaf líka starfsfólki, hag þeirra eða vinnuframlagi á einhvern hátt.

Enn fleiri störf og innkoma

Álverið í Straumsvík framleiðir árlega yfir 200.000 tonn af áli og var söluandvirðið á síðasta ári 88 milljarðar króna.

„Ofan á það erum við með uppbræðslu en við kaupum líka ál,“ segir Einar Aron. „Steypuskálinn getur í rauninni framleitt meira en kerskálarnir framleiða en þeir framleiða þessi 200.000 tonn af heitmálmi sem fer í framleiðslu í steypuskálanum. Svo kaupum við um 20.000 tonn í ár af málmi frá þriðja aðila sem við umbræðum og steypum virðisaukandi vöru. Þannig að við tökum aukaskref í framleiðslunni í steypuskálanum og framleiðum lokavöru fyrir viðskiptavini okkar. Þannig að þessi málmur sem kemur frá okkur er ekki bræddur upp annars staðar heldur fer beint í fullvinnslu hjá viðskiptavinum okkar.“

Adriana Karólína Pétursdóttir, leiðtogi starfsmannaþjónustu hjá ISAL, bendir á að álverið sé stór aðili þegar kemur að útflutningi á Íslandi.

„Vara fyrirtækisins er framleidd á eins umhverfisvænan hátt og hægt er, sem skiptir verulegu máli fyrir eftirspurnina eftir okkar afurðum.“

Einar Aron bendir á að stór hluti af innkomunni verður eftir í landinu í formi launa og aðkeyptrar þjónustu sem var yfir sex milljarðar í fyrra.

„Til að framleiða ál þarf þrjú meginhráefni; rafskaut, súrál og rafmagn, og þetta eru þrír stærstu kostnaðarliðirnir. Einn af þeim er keyptur beint frá íslensku þjóðinni og skilar sér í enn fleiri störfum og auðvitað innkomu og rekstrarhagnaði hjá Landsvirkjun.“

Rekstrardeildirnar eru sex.

„Það er rafgreiningin sem ég er framkvæmdastjóri yfir og inni í því eru kerskálarnir, þurrhreinsistöðvarnar, kersmiðjan og skautvinnslan. Þetta er stór deild og hefur flesta starfsmenn. Svo erum við með aðra rekstrardeild sem er steypuskálinn sem í rauninni tekur við álinu frá okkur. Við framleiðum álið, þau taka við því og steypa úr því bolta sem sem við sendum svo út. Þá eru það stoðdeildir sem eru viðhaldssvið, fjármálasvið, HSEQ og svo auðvitað starfsmannasvið,“ upplýsir Einar Aron.

Um 380 manns vinna hjá álverinu, bæði faglærðir og ófaglærðir. Þar af eru sérfræðingar og stjórnendur tæplega 80 manns og eru þau yfirleitt háskólamenntuð.

„Sumarstarfsmenn eru síðan um 120 á ári og vinna þau frá miðjum maí fram til loka ágúst í afleysingum meðan okkar fasta fólk er í sumarfríi.“

Mikilvægi mannauðsdeilda

Adriana og Einar Aron tala um mikilvægi mannauðsdeilda í fyrirtækjum.

„Reksturinn byggist á framúrskarandi starfsfólki og þarf fólk að finnast það tilheyra einhverju samfélagi og sem hluti af stórri skipulagsheild. Það gerist ekki af sjálfu sér. Það er svo mikilvægt að finnast maður tilheyra góðum hópi þar sem fólki líður vel og það finnur að rödd þess heyrist þegar hún á að heyrast,“ segir Adriana.

Einar Aron segir að besta auðlind fyrirtækisins sé gott og hæft starfsfólk.

„Það þarf að standa vel að ráðningum og gera það á skipulegan, góðan og frambærilegan hátt. Það er ekki nóg að ráða; það þarf líka að halda í starfsfólkið og leyfa því að þróast í starfi og að það hafi góða möguleika á starfsþróun innan fyrirtækisins.“

Nýlega innleiddi fyrirtækið viðbrögð og stuðning við starfsfólk sem er þolendur heimilisofbeldis.

„Þá má geta þess að starfsfólk ISAL fær greiddar 18 vikur í fæðingarorlofi þannig að fólk missir engar tekjur, ásamt því að það leiðir til jafnréttis í samræmingu fjölskylduábyrgðar og einkalífs. Þannig eru feður hvattir til að nýta sér þetta til fulls; ekki bara tvær og tvær vikur,“ segir Adriana.

Ekki er nóg með að hugsað sé vel um núverandi starfsfólk ISAL heldur er vel hugsað um fyrrverandi starfsfólk sem hefur hætt sökum aldurs.

„Þeim er boðið árlega í haust- eða vorferð að ógleymdum jólamat þar sem við fáum öll tækifæri til að hittast og ræða saman. Þannig halda þau tengslum við sinn gamla vinnustað og eru áfram hluti af þessu samfélagi sem við erum. Fyrrverandi starfsmenn eru mikilvægir talsmenn fyrirtækisins,“ segir Adriana.

„Rekstur álversins er mjög tæknilegur og við leggjum mikla áherslu á að gæði vinnunnar sé á háu stigi. Það hefur marga kosti; bæði er hagkvæmara að framleiða álið ef vinnubrögðin eru góð en svo skiptir líka máli að gera þetta rétt af því að það hefur mikil áhrif á umhverfismálin að framleiða álið á réttan hátt. Þá hefur í rauninni reynsla og gæði vinnunnar hjá starfsfólki mikið að segja og að það hafi metnað fyrir því sem það er að gera og fullan skilning á heildarferlinu sem slíku,“ segir Einar.

Mannauðsstjóri situr líka í framkvæmdastjórn

Margar ákvarðanir eru teknar í stóru fyrirtæki hvort sem það er um smávægilegar eða stórvægilegar breytingar og hafa þær alltaf með beinum eða óbeinum hætti áhrif á starfsfólkið.

„Við framkvæmdastjóraborðið sitja fagaðilar á sínu sviði og þar af leiðandi á mannauðsstjóri auðvitað að sitja við borðið, sem er líka fagaðili á sínu sviði og getur komið með sína sýn á hluti sem þarf að bæta eða breyta svo eitthvað sé nefnt svo að þessi breyting verði árangursrík og skilvirk. Við teljum það vera mikilvægt,“ segir Adriana og heldur áfram:

„Einar Aron kemur til dæmis með sín sjónarmið sem snúa að tæknimálum og mannauðsstjóri kemur með sjónarmið sem snúa að lögum, reglugerðum og þjálfun og það þarf að heyrast í breytingastjórnun.“

Einar Aron tekur undir þetta og segir að við framkvæmdastjóraborðið hafi verið teknar ákvarðanir sem tengjast rekstri og að þær tengist nánast alltaf líka starfsfólki, hag þeirra eða vinnuframlagi á einhvern hátt.

„Það er allavega mat okkar að mannauðsstjóri eigi að sitja í framkvæmdastjórn.“

Adriana talar um áherslu á lága starfsmannaveltu og mikilvægi þess að starfsfólki finnist það tilheyra vinnustaðnum og sé stolt af honum. Þá skiptir máli hvað stjórnendur gera til að viðkomandi telji sig vera hluta af heildinni.

„Við búum að því að halda vel í sérhæft fólk þar sem starfsemi okkar er þess eðlis að öðlast mikla færni og reynslu. Við verðum því líka að halda vel á spöðunum við að þróa fólk áfram í starfi, sér í lagi þegar við horfum til arftakaáætlunar og hafa skýra áætlun og þjálfun svo yfirfærsla þekkingar takist með farsælum hætti,“ segir hún.

Stóriðjuskólinn hefur lengi verið starfræktur innan fyrirtækisins og er það leiðtogi fræðslumála sem sinnir honum líkt og öðrum fræðslumálum.

„Ófaglært starfsfólk fær þar tækifæri til að sitja skólann í þrjár annir og læra um stóriðju á Íslandi, um þessa verksmiðju og þessa verkferla sem við erum með,“ segir Einar Aron. „Að auki er ófaglært starfsfólk að taka grunnfög úr framhaldsskóla eins og ensku og stærðfræði og getur fengið einingar metnar inn í framhaldsskóla í kjölfarið. Þessi menntun Stóriðjuskólans leiðir af sér launahækkun. Bæði starfsfólk og fyrirtækið hefur mikinn hag af þessu.

Stuðningur frá mannauðsdeildum til að virkja fólkið og stjórnendur og leggja línurnar í starfseminni hvað varðar menningu og hvernig við vinnum ýtir undir það að góð menning verður sjálfsprottin í starfseminni. Góð menning leiðir af sér aukna ánægju og helgun í starfi. Okkur er umhugað um velferð starfsfólks og áhersla er lögð á jafnrétti.“

Sjá meira á riotinto.is